Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Bewaking van de aanvoerwegen en het stellinggebied

Spoorlijnen en wegen

De spoorlijn en de wegen, die gebruikt werden voor de aanvoer van de raketten en de vloeibare zuurstof etc., stonden onder speciale bewaking. De troepen die verantwoordelijk waren voor de bewaking van de spoorlijn waren als volgt over het traject verdeeld:

De wegen werden bewaakt door de Feldgendarmerie onder bevel van Hauptmann Mieke. Deze troepen waren gedurende langere tijd gele-gerd in Oegstgeest en onderhielden posten op de brug bij de Haagse Schouw, de Vink etc. Zodra een colonne beladen Vidalwagens arri-veerde, werd al het overige verkeer stilgelegd. Zodra de laatste wagen was gepasseerd mocht het overige verkeer weer verder gaan en rukten de posten in.

Bij het voorbereiden en uitvoeren van de raketlanceringen werden alle naar de lanceerplaats leidende wegen en paden met wachtposten afge-zet. Dit geschiedde uit veiligheidsoverwegingen voor eigen personeel, zelfs in het ontruimde Sperrgebiet.

Bescherming van de V2-operaties met mobiel luchtdoelgeschut, FLAK

3,7 cm Flak op halfrupstrekker.

De Duitse V2-activiteiten waren vaak het doelwit van Geallieerde luchtaanvallen. Mobiel en op spoorwagons opgesteld luchtdoelgeschut [Flak] beschermde het spoorwegtransport van de raketten en de speci-ale tankwagons voor het vervoer van vloeibare zuurstof. In de organi-satie van de V2 batterij was een organiek Flak-peloton opgenomen, welke was voorzien van twee 3,7 cm luchtdoelkanonnen op halfrups-trekkers. Overigens werd aan de bescherming van de V2-operaties te-gen luchtaanvallen zoveel waarde gehecht, dat er extra luchtdoelge-schut werd ingezet, en dat ook de vaste batterijen van de Atlantikwall in de kuststrook hieraan meewerkten. De komst van luchtdoelgeschut en het repareren van bepaalde straten gingen aan het afvuren van een raket vooraf. Vandaar dat het verzet ook deze activiteiten in de gaten hield.

Verzetsbericht over de plaatsing van mobiel luchtdoelgeschut ter bescherming van de V2-operaties.

Ter bescherming van de afvuurplaatsen aan de Monsterseweg was in 1945 aan het Pieter de Hoogplein een 2 cm vierloops luchtdoelkanon op een halfrupstrekker opgesteld. Echter ook de in de kuststrook opgestelde luchtdoelbatterijen van de Atlantikwall gaven dekking tegen de luchtaanvallen.

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003