Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Organisatie van een V2-eenheid

De V2-organisatie was in grote lijnen ingericht als een zware gemotoriseerde artillerieafdeling14 en bestond uit:


Staf en stafbatterij: 8 officieren

3 civiele ingenieurs

27 onderofficieren

85 manschappen


Brandstof- en technische batterij: 3 officieren

25 onderofficieren

128 manschappen


Raketbatterij: 4 officieren

4 civiele ingenieurs

40 onderofficieren

162 manschappen


In geval van de toepassing van besturing op afstand [Fernlenkung], werd de stafbatterij nog uitgebreid met 1 officier, 1 civiel ingenieur, 5 onderofficieren en 16 manschappen.


Tot de Staf [Stab] behoorden onder andere de afdelingscommandant met zijn adjudant, een hoofd ingenieur, een wapenofficier, een

afdelingsarts, de Gefechtsschreiber, die de verrichtingen van de afdeling te boek stelde.

Verbindings-, onderhouds- en administratieve taken op afdelingsniveau werden verricht door onderdelen van de stafbatterij [Stabsbatterie].

De Brandstof- en technische batterij [Treibstoff- und Gerätebatterie zV] was belast met de aanvoer van de brandstofcomponenten en het voltanken van de raketten. Het eerste en tweede peloton bestond uit twee groepen met respectievelijk vier speciale tankaanhangwagens voor het vervoer van vloeibare zuurstof en zeven tankwagens van 2900-3500 liter en één tankwagen van 2100 liter voor het vervoer van alcohol. Alleen bij het eerste peloton waren ook nog drie betankingsgroepen ingedeeld met mobiele pompen. De 3e betankingsgroep was belast met het tanken van T-Stoff [waterstofperoxyde] voor de stoomgenerator van de turbinepomp. Deze betankingsgroep was uitgerust met drie T-Stoff-Vorwärmeanhänger, waarin de T-Stoff op bedrijfstemperatuur werd gehouden, en drie pompaanhangwagens. Per

afvuurpeloton was één aanhanger/pompcombinatie voor T-Stoff ingedeeld. Op de voorruit van de voertuigen van de brandstofkolonne waren witte driehoeken aangebracht, met daarin het cijfer 1, 2 of 3, al naar gelang het afvuurpeloton dat werd verzorgd.

Daarnaast was de brandstof- en technische batterij belast met de overslag en technische controle van de per spoorwagen aangevoerde raketten. Het raketoverslag peloton beschikte daartoe over een Strabo mobiele portaalkraan.

De raketbatterij [FR Batterie zV] bestond uit onder andere de staf, waarvan een landmeet- en rekengroep [Einrichte- und Rechentrupp] deel uit maakte. Door de leden van deze groep werden de stellingcoördinaten nauwkeurig berekend en op kaarten ingetekend. Ook de telefoonverbindingen binnen de raketbatterij werden door de stafeenheid verzorgd. Er waren drie identiek georganiseerde afvuurpelotons [Schießzüge], waarin alle voor het afvuren benodigde manschappen en materieel waren verenigd, onder andere een Meillerwagen, een 12 tons halfrupstrekker, drie zware wieltrekkers, een aanhangwagen met een Magirusladder, een richttafel [Abschußplattform], een stroomverzorgingswagen en een 8 tons halfrupsvoertuig met een gepantserde opbouw als Feuerleitpanzer. Tenslotte maakte ook een brandweerploeg deel uit van de raketbatterij.

Volgens de op 1 januari 1945 vastgestelde organisatietabel maakte mobiel luchtdoelgeschut [FLAK] geen vast onderdeel meer uit van de organisatie van de afdeling; evenmin was er een organieke Feldgendarmerie-eenheid aanwezig. In deze taken werd naar behoefte voorzien.

Personeelssterkte ca 500

Aantal voertuigen per batterij 152

Aantal aanhangers 70

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003


]